Đảng bộ xã Chi Lăng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối nông thôn

22/09/2022 07:59 Số lượt xem: 193

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.


Đại hội chi bộ thôn Tập Ninh, nhiệm kỳ 2022- 2025


Hội nghị sinh hoạt chi bộ nông thôn xã Chi Lăng

Đảng bộ xã Chi Lăng  có 13 chi bộ trực thuộc gồm 8 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ y tế xã với tổng số đảng viên của Đảng bộ là 431 đồng chí, phần lớn các Đảng viên được tập trung sinh hoạt tại chi bộ nông thôn. Năm 2021 đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc và nề nếp, số chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 03 chi bộ đạt 23,08%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 chi bộ đạt 69.23%%. Chất lượng đảng viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 45 đ/c  = 12.4%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 223  đ/c = 62%. Đảng viên thuộc Đảng bộ, phần lớn sinh hoạt tại 08 chi bộ nông thôn 351/431 đồng chí. Trong những năm qua công tác sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ ở nông thôn được ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao bài bản, nghiêm túc thực hiện theo quy định hàng tháng, các chi bộ nông thôn đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương trên cơ sở các chi bộ đều bám sát vào thông tin nội bộ, tài liệu thông tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và cuốn Bản tin huyện Quế Võ do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn để thông tin tới đảng viên, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng cũng như tình hình nổi bật trong tỉnh, trong huyện, trong nước và quốc tế. Đa số các chi bộ nông thôn của đảng bộ đều thực hiện đúng theo hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ cơ bản được nâng cao, trước các kỳ sinh hoạt chi bộ các ban chi ủy đều họp trước và thống nhất nội dung sinh hoạt để đưa ra chi bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được các chi bộ tập trung tương đối tốt, trước các buổi sinh hoạt đều dành thời gian đầu để thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và tình hình của huyện tới hội nghị chi bộ qua đó để cán bộ, đảng viên nắm được tình hình và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của đảng các cấp và nghị quyết của chi bộ.  Đảng viên có trách nhiệm trong tham ra phát biểu ý kiến, thảo luận và tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, bên cạnh đó sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ chú trọng, các buổi sinh hoạt chuyên đề đã thu hút được nhiều ý kiến của đảng viên tham ra, các chi bộ tập trung sinh hoạt chuyên đề vào các vấn đề như; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.... Việc duy trì tốt nề nếp sinh hoạt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong việc lãnh đạo đảng viên và nhân dân ở địa phương, đồng thời thông qua sinh hoạt để chi bộ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên để từ đó có biện pháp khắc phục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương;

* Trong thời gian tới Đảng bộ xã Chi Lăng xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn với các nội dung chủ yếu nội dung sau

Tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, của bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Hướng dẫn số 12 ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó cần tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên nhất là thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nghị quyết trung ương 4 khóa XII,  khóa XIII về công tác xây dựng Đảng.

Trong sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt cần quan tâm đổi mới và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng thôn, xã; nâng cao chất lượng điều hành trong hoạt động của chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ, nhất là chuẩn bị kỹ nội dung và điều hành sinh hoạt chi bộ tốt. Chi ủy cần duy trì nghiêm nề nếp lựa chọn những vấn đề nóng, những vấn đề được đảng viên và nhân dân trong thôn quan tâm để tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ Chuyên đề ít nhất 3 tháng 01 phiên; cần xác định và chọn những việc cụ thể liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và quyền lợi của đảng viên và Nhân dân; nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục

Thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo cho được không khí cởi mở, trong sinh hoạt nên dành nhiều thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận, có như vậy cuộc họp chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được cống hiến trí tuệ của mình cho đảng làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn lôi cuốn đảng viên tham ra, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở về kỹ năng, công tác chuẩn bị nội dung, chuẩn bị dự thảo nghị quyết các cuộc họp chi bộ phù hợp với từng địa phương bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Nguyễn Khắc Kiên - BTG Huyện ủy