Các Ban HĐND huyện

26/01/2016 03:03 Số lượt xem: 2880
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ
 
1. Ban Pháp chế
 
Phó Trưởng Ban: Đ/c Hoàng Văn Tuyền
Thanh viên:
- Đ/c Nguyễn Hồng Mạnh;
- Đ/c Nguyễn Như Mật;
- Đ/c Nguyễn Văn Chinh.
 
2. Ban Kinh tế - Xã hội
 
Phó Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Đình Vinh
Thanh viên:
- Đ/c Lê Thị Phượng;
- Đ/c Phan Bá Sắc;
- Đ/c Nguyễn Văn Thiện.
 
BBT