DANH BẠ HUYỆN QUẾ VÕ

STT

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I

Huyện ủy

Lê Hồng Phúc

Bí thư HU

 

lhphuc.qv@bacninh.gov.vn

1

Văn phòng Huyện ủy

Nguyễn Văn Hồng

Chánh Văn phòng

 

vp.huqv@bacninh.gov.vn

2

Ban Tổ chức Huyện ủy

Hoàng Trọng Lượng

Trưởng Ban

 

btchu.qv@bacninh.gov.vn

3

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Lê Xuân Hồng

Chủ nhiệm

 

ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

4

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Nguyễn Duy Tú

Trưởng Ban

 

btghu.qv@bacninh.gov.vn

5

Ban Dân vận Huyện ủy

Nguyễn Thị Hiển

Trưởng Ban

 

bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

II

HĐND huyện

Nguyễn Thế Phiệt

Phó Chủ tịch TT HĐND

 

ntphiet.qv@bacninh.gov.vn

1

Ban Kinh tế xã hội

Lê Xuân Hồng

Trưởng Ban

 

lxhong.qv@bacninh.gov.vn

2

Ban Pháp chế

Hoàng Trọng Lượng

Trưởng Ban

 

htluong.qv@bacninh.gov.vn

III

UBND huyện

Đặng Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0913.561.559

dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

01

Văn phòng HĐND & UBND

Trần Văn Ngà

Chánh Văn phòng

0985.361.999

tvnga.qv@bacninh.gov.vn

02

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

0916.088.036

nthuong.qv@bacninh.gov.vn

03

Phòng Nội vụ

Dư Phương Chi

Trưởng phòng

0982.568.746

dpchi.qv@bacninh.gov.vn

04

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Văn Cương

Trưởng phòng

0982.568.806

nvcuong.qv@bacninh.gov.vn

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Bảng

Trưởng phòng

0913.562.909

nvbang.qv@bacninh.gov.vn

06

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

0974.522.289

ntbinh.qv@bacninh.gov.vn

07

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Anh Thắng

Trưởng phòng

0983.388.469

nathang.qv@bacninh.gov.vn

08

Phòng Y tế

Phạm Đình Đức

Trưởng phòng

0912.936.737

pdduc.qv@bacninh.gov.vn

09

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

0904.785.569

ntson.qv@bacninh.gov.vn

10

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Văn Thanh

Trưởng phòng

0912.761.946

nvthanh1.qv@bacninh.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

Nguyễn Văn Tụ

Trưởng phòng

0912.314.596

nvtu.qv@bacninh.gov.vn

12

Thanh tra huyện

Nguyễn Tiến Tiêm

Chánh Thanh tra

0912.517.933

nttiem.qv@bacninh.gov.vn

13

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

Hoàng Công Huy

Giám đốc

0913.358.381

hchuy.qv@bacninh.gov.vn

14

Trung tâm DV Nông nghiệp

Ngô Đăng Bình

Giám đốc

0919.581.548

ndbinh.qv@bacninh.gov.vn

15

Ban Quản lý dự án

Phan Đình Dũng

Giám đốc

0973.427.999

pddung.qv@bacninh.gov.vn

IV

UBND cấp xã

01

TT Phố Mới

Nguyễn Duy Cảnh

Chủ tịch UBND

0912436588

ndcanh.qv@bacninh.gov.vn

02

Bằng An

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch UBND

0988 903 595

nvmanh.qv@bacninh.gov.vn

03

Bồng Lai

Nguyễn Quang Nam

Chủ tịch UBND

0888072869

nqnam.qv@bacninh.gov.vn

04

Cách Bi

Nguyễn Thế Thắng

Chủ tịch UBND

0986 791 042

ntthang4.qv@bacninh.gov.vn

05

Châu Phong

Trần Quốc Cương

Chủ tịch UBND

0915534471

tranquoccuongubndcp@gmail.com

06

Chi Lăng

Nguyễn Đắc Chiến

Chủ tịch UBND

0987.420.494

ndchien.qv@bacninh.gov.vn

07

Đại Xuân

Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch UBND

0974553633

nguyenthanhtrungdx79@gmail.com

08

Đào Viên

Đoàn Văn Luận

Chủ tịch UBND

0989092418

dvluan.qv@bacninh.gov.vn

09

Đức Long

NTrần Quang Biều

Chủ tịch UBND

0975381201

10

Hán Quảng

Trương Văn Tráng

Chủ tịch UBND

0936.545.163

tvtrang.qv@bacninh.gov.vn

11

Mộ Đạo

Nguyễn Đức Thảo

Chủ tịch UBND

0384880455

Ndthao. qv@bacninh.gov.vn

12

Nhân Hòa

Nguyễn Bá Trí

Chủ tịch UBND

0915940959

nguyenbatri9@gmail.com

13

Ngọc Xá

Hoàng Ngọc Phà

Chủ tịch UBND

0987.185.727

hnpha.qv@bacninh.gov.vn

14

Phù Lãng

Vũ Văn Vận

Chủ tịch UBND

0985981638

vuvan0985981638@gmail.com

15

Phù Lương

Trịnh Thị Mý

Chủ tịch UBND

0916054846

trinhmybn@gmail.com

16

Phương Liễu

Trần Trọng Hà

Chủ tịch UBND

0912904919

ntha.qv@bacninh.gov.vn

17

Phượng Mao

Trần Trung Kiên

Chủ tịch UBND

0982.014.188

ttkien.qv@bacninh.gov.vn

18

Quế Tân

Trần Đăng Huy

Chủ tịch UBND

0347606107

Trandanghuy.1965@gmail.com

19

Việt Hùng

Nguyễn Đức Sỹ

Chủ tịch UBND

0395.020.052

ndsy1.qv@bacninh.gov.vn

20

Việt Thống

Nguyễn Văn Trường

Phó Chủ tịch UBND

0912755086

truongubndvt@gmail.com

21

Yên Giả

Phùng Tiến Sinh

Chủ tịch UBND

0987847813

sinhyengia@gmail.com