Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2021

14/07/2021 10:30 Số lượt xem: 81

Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện vừa tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2021.

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH huyện, trong quý II năm 2021, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng nguồn vốn đến ngày 30/6/2021 là 457,1 tỷ đồng, tăng 26,2 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,1%. Trong đó: Nguồn vốn trung ương 359,4 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động tiền 62,6 tỷ đồng và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 35 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện đến ngày 30/6/2021 đạt 456,3 tỷ đồng, hoàn thành 98,7% chỉ tiêu kế hoạch được giao với 368 Tổ tiết kiệm vay vốn và 13.284 hộ vay, dư nợ bình quân là 34 triệu đồng/hộ. Công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được triển khai khá tốt, dư nợ ủy thác các hội, đoàn thể là 440,3 tỷ đồng, tăng 26,2 tỷ đồng so với năm 2020, chiếm 96,4% tổng dư nợ. Tại các điểm giao dịch xã, thị trấn đều thực hiện giao dịch lưu động hàng tháng và điều chỉnh lịch giao dịch để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác kiểm tra giám sát, triển khai hoạt động của các hội, đoàn thể và chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm vay vốn dần đi vào ổn định. Hoạt động của Ngân hàng không ngừng được củng cố, nâng cao, đảm bảo ổn định, triển khai có hiệu quả nhiều chương trình tín dụng CSXH.

Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2021

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH, thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tiếp tục tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có nhu cầu được tiếp cận vốn vay; tập trung mọi nguồn lực cho tín dụng CSXH để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm. Tham mưu triển khai công tác cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19). Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn và tình hình sử dụng vốn của người vay nhằm đảm bảo an toàn vốn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)