Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 703

XÃ CHI LĂNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chi Lăng

- Địa chỉ: Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: chilang.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Quang Tuyến

- Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Như Mật

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đắc Chiến

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Tu

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Như Am