Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 1070

XÃ PHƯƠNG LIỄU

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phương Liễu

- Địa chỉ: Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: phuonglieu.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Trần Trọng Hà

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Hữu Nhân

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Hải Trưng

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Pha

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Khắc Thảo