Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

04/08/2022 14:37 Số lượt xem: 51

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Bác cũng là người đặt nền móng cho công tác tư tưởng của Đảng. Theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” và “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”.

 Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, đồng thời xác định rõ công tác tư tưởng có vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết. Trong những năm qua công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tập trung tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Theo đó, công tác tư tưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu và dần đi vào thực chất, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Võ đã chủ động phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội huyện để nắm bắt tư tưởng Nhân dân và kịp thời có định hướng đúng đắn trước những vấn đề, vụ việc nhạy cảm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 có hiệu quả tích cực trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội…. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh, triển khai với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện học tập và làm theo Bác. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên...Trước yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập; đại dịch COVID-19; cuộc chiến tranh Nga và Ukraine đang gây  ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm giảm sút niềm tin trong nhân dân. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội, sự bùng nổ của thông tin trên Internet dẫn đến thông tin đa chiều… đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, định hướng…


Đảng bộ xã Yên Giả tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ công tác tư tưởng cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nguyên tắc, quan điểm: Công tác tư tưởng không phải chỉ là nhiệm vụ của cơ quan tuyên giáo các cấp, mà công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành. Công tác tư tưởng phải đi trước, đi cùng với đời sống của Nhân dân.

Phải phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ trong công tác tư tưởng, đây là bài học quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Thực tiễn cho thấy, những bức xúc, vướng mắc trong tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân nếu được thông tin, giải đáp kịp thời, đúng đắn thì sẽ tạo được sự thống nhất, đồng thuận; ngược lại, nếu không thông tin, giải đáp thắc mắc kịp thời thì sự việc trở nên phức tạp và dễ hình thành điểm nóng. Vì vậy, phải mở rộng đối thoại với Nhân dân, thực hiện nghiêm quy định, trách nhiệm đối thoại, tiếp công dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, quan trọng; nâng cao tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng hành chia sẻ, lắng nghe Nhân dân; định hướng về tư tưởng theo phương châm cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp, thuyết phục với từng đối tượng để cùng đi đến nhận thức đúng, không áp đặt nhưng thể hiện rõ chính kiến.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức nêu gương; xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong cộng đồng.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, Khóa XIII  về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình để góp phần làm tốt công tác tư tưởng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa “hồng”, vừa “chuyên”; vững vàng về chính trị, tư tưởng, sáng về phẩm chất đạo đức; có bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách; tinh thông, nhanh nhạy, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sâu sát, hòa mình vào thực tiễn, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân./.

Nguyễn Khắc Kiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy