Quế Võ phấn đấu hoàn thành sớm Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã

10/08/2023 09:50 Số lượt xem: 435

Nhằm đảm bảo triển khai tốt việc xây dựng và thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Quế Võ. Ngày 08/8/2023 UBND thị xã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc việc triển khai xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Quế Võ, phấn đấu 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã vào năm 2027.Công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế cơ sở trên địa bàn thị xã Quế Võ được triển khai thực hiện hiệu quả

Theo đó: trong năm 2023, mục tiêu có 5 xã, phường xây dựng và hoàn thành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, gồm: Ngọc Xá, Phố Mới, Mộ Đạo, Chi Lăng và Châu Phong; năm 2024 có: Phù Lương; năm 2025 có: Việt Hùng, Bồng Lai, Phương Liễu, Phượng Mao, Yên Giả, Nhân Hòa. Năm 2026, có: Hán Quảng, Phù Lãng, Đức Long, Bằng An, Đại Xuân, Cách Bi. Năm 2027, là các xã, phường: Đào Viên, Việt Thống, Quế Tân.

Quế Võ đã đề ra các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ đảng, chính quyền xây dựng tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Củng cố, hoàn thiện tổ chức cán bộ Trạm Y tế; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở; tăng cường tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu cộng đồng như: Bảo hiểm y tế, sổ khám bệnh điện tử,… Thực hiện tốt các tiêu chí về chuyên môn, nghiệp vụ, khám chữa bệnh; nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của mạng lưới y tế cơ sở. Rà soát, điều động cán bộ Trạm y tế đảm bảo số theo quy định của tiêu chí; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trạm y tế để thực hiện được các phân tuyến kỹ thuật theo quy định và sử dụng được các trang thiết bị như: Siêu âm, điện tim, xét nghiệm... Trung tâm Y tế thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ y tế của các xã, phường… Định kỳ, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 về UBND thị xã theo quy định./.

Trần Trường Thịnh (Phòng Y tế thị xã Quế Võ)