Quế Võ hướng dẫn cập nhật văn bản và xây dựng phương án kế hoạch triển khai thực hiện tự chủ tài chính; quản lý tài sản, cơ sở vật chất; định mức và trình tự mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phân cấp tại đơn vị sự nghiệp giáo dục

26/09/2023 15:25 Số lượt xem: 270

Ngày 26/9/2023, thị xã Quế Võ tổ chức hướng dẫn cập nhật văn bản và xây dựng phương án kế hoạch triển khai thực hiện tự chủ tài chính; quản lý tài sản, cơ sở vật chất; định mức và trình tự mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phân cấp tại đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thị xã Quế Võ. Đổng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý với các nội dung: Quy định chung; phân cấp quản lý, xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước; phân cấp quản lý, xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp quản lý, xử lý tài sản công tại tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hôi, tổ chức xã hôi- nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp thảm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước; các điều khoản thi hành và kèm theo phụ lục mẫu phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công và yêu cầu các đơn vị thực hiện các bước về quản lý tài sản công, cơ sở vật chất theo đúng nội dung đã được hướng dẫn.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)