Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ xã Hán Quảng

22/06/2022 09:43 Số lượt xem: 49

Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đảng. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng đó, Đảng ủy xã Hán Quảng đã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên để phát huy tính dân chủ trong Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.


Đảng bộ xã Hán Quảng tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết, chuyên đề năm 2022

Để thực hiện được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên, Đảng ủy xã Hán Quảng thường xuyên chú trọng quan tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý đảng viên, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải thương xuyên bám sát nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương để buổi sinh hoạt chi bộ được nề nếp, trang trọng và hiệu quả, bên cạnh việc duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, xã Hán Quảng đã xác định nhiệm vụ chính trị của địa phương để có các kỳ sinh hoạt chuyên đề, trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ cấp ủy phải xây dựng dự thảo nghị quyết, nội dung dự thảo đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm và sát với tình hình thực tế của địa phương và tập trung vào những vấn đề mà dư luận xã hội, nhân dân đang quan tâm, quá trình tổ chức sinh hoạt phải khái quát đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng trước, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và định hướng những nhiệm vụ lãnh đạo trong thời gian tới, đồng thời kịp thời động viên những đảng viên có nhiều thành tích nổi bật trong công tác và những đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực để đảng viên trong chi bộ học tập, làm theo. Chủ tọa kỳ họp duy trì nội dung sinh hoạt cần có gợi ý, định hướng để đảng viên thảo luận tập trung, có chất lượng, mọi ý kiến tham luận, phát biểu của đảng viên phải được thư ký ghi chép đầy đủ, kết thúc sinh hoạt phải có ý kiến kết luận của chủ tọa, phân công đảng viên theo dõi, đảm nhận để thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra đồng thời thông qua biên bản, nghị quyết, lấy biểu quyết của chi bộ. Từ việc làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các chi bộ trong việc duy trì sinh hoạt và quản lý đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng thường kỳ luôn đạt trên 92%, các đảng viên đều gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đồng thời phát huy được vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Trong thời gian tới xã Hán Quảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với tăng cường công tác quản lý đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau.

Một là, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy các chi bộ.

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nề nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý và cho ra khỏi Đảng đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cấp ủy, chi bộ phải luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị mình, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời gắn quản lý đảng viên là một yêu cầu cần thiết, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia sinh hoạt.

Bốn là, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần thực hiện kịp thời để bảo đảm tính thời sự của thông tin; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đối với Đảng ủy, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chú trọng nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ./.

Nguyễn Khắc Kiên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy