KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM (OCOP) CỦA THỊ XÃ QUẾ VÕ NĂM 2023

18/10/2023 14:57 Số lượt xem: 427

Thị xã Quế Võ luôn xác định Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) chính là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, đã và đang có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm phát triển bền vững những sản phẩm này. Đặc biệt, là sự quan tâm của các đồng chí Thường trực Thị ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã, cơ quan chuyên môn, các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện chương trình, từ việc thực hiện lồng ghép công tác tác tuyên truyền vào các cuộc họp, hội nghị…để giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn tới toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã biết về chương trình…đến việc rà soát, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu, đặc sắc có đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng để đăng ký tham ra dự thi.

          Thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm năm 2023, Căn cứ kế hoạch số 2167/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2022-2025. UBND thị xã đã Kiện toàn Ban Chỉ đạo chỉ đạo Chương trình OCOP, ban hành công văn số 184/UBND-NN ngày 17/02/2023 về việc xây dựng kế hoạch và đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023 gửi các xã, phường thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức lồng ghép Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm vào các cuộc họp, hội nghị, để tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã. Ngày 15/6/2023, Thị ủy Quế Võ đã ban hành Kết luận số 08 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng chuyên mục về OCOP trên cổng thông tin điện tử của thị xã để tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình OCOP.

          Đến nay thị xã Quế Võ đã có 24 sản phẩm tiêu biểu đã được UND tỉnh ban hành Quyết định số 1090, ngày 14/9/2023, về việc phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh năm 2023 gồm có: (1) Cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ Nguyễn Văn Chiến - Thôn Găng, xã Đào Viên, thị xã Quế Võ (04 sản phẩm): Bình gốm họa tích vinh quy bái tổ; Bình gốm họa tích bách điểu triều phụng; Bình gốm họa cảnh hoa sen; Bộ tượng Tam Đa;