Hội cựu chiến binh Quế Võ với việc vận động hội viên tham gia tìm hiểu pháp luật và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

01/12/2023 09:44 Số lượt xem: 215

Phát huy vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong những năm qua hội cựu chiến binh thị xã Quế Võ đã bám sát vào chương trình phối hợp đã ký kết với cơ quan Công an, quán triệt và thực hiện tốt vai trò thành viên Ban Chỉ đạo 138 thị xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp cùng Hội đồng giáo dục pháp luật các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật cho cán bộ, hội viên. Từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội là vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Hội CCB thị xã Ký cam kết về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”

Để thực hiện tốt nhiệm vụ vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hàng năm hộicựu chiến binh thị xã Quế Võ luôn chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khia thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng pháp luật, bảo đảm sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu công tác tham gia cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt công tác giáo dục, bồi dưỡng pháp luật được hội phối hợp với Phòng tư pháp triển khai và tạo điều kiện về mọi mặt, nhất là khâu chuẩn bị báo cáo viên và tài liệu học tập. Hình thức tổ chức đa dạng. Cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng, tham gia và tiếp thu nội dung đầy đủ, tích cực thảo luận, trao đổi. Quân số tham gia theo kế hoạch triệu tập bảo đảm cao. Riêng trong 3 năm qua hội cựu chiến binh thị xã phối hợp mở hàng chục lớp giáo dục, bồi dưỡng pháp luật  cho trên 2.400 lượt hội viên hội cựu chiến binh và nhân dân tham gia.


Kiểm tra hoạt động công tác Hội tại phường Phượng Mao

Thông qua học tập, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật của cán bộ, hội viên được nâng cao, các đồng chí được tham gia bồi dưỡng hầu hết khi địa phương có các sự kiện, các nhiệm vụ đều tích cực tham gia và tận dụng có hiệu quả các kiến thức đã tiếp thu được. Thông qua hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp từ thị xã đến cơ sở đều nhận thức được vai trò quan trọng của việc học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao dân trí trong việc xây dựng xã hội mà mọi người đều thực thi theo pháp luật. Song song với việc tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật, Hội CCB các cấp từ thị xã đến cơ sở đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thông qua hoạt động của Hội. Những năm qua, các cấp Hội đã tích cực triển khai phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” ở các cơ sở Hội với 5 nội dung: “Không ma túy, mại dâm; Không đánh bạc; Không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ; Không sử dụng vật liệu nổ, kích điện để đánh bắt thủy sản; Không khiếu kiện vượt cấp, đông người”. Các Tổ công tác xây dựng khu dân cư 5 không và bảo vệ môi trường đã phát huy tốt tác dụng và ngày càng đi vào nề nếp. Tổ CCB vì dân được tổ chức điểm ở phường Việt Hùng đã được triển khai toàn thị xã.


Hội CCB phường Đại Xuân chăm sóc hàng cây CCB

Có thể nói việc vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật trên địa bàn thị xã Quế Võ của hội cựu chiến binh Quế Võ đã phát huy tốt hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần đưa kinh tế xã hộicủa thị xã ngàycàng phát triển. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về pháp luật, hội cựu chiến binh Quế Võ đã và đang thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đông đảo cán bộ, hội viên của Hội, nhất là các Luật có liên quan đến các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chỉ thị, thông tư v.v.. của Chính phủ gắn với các nội dung của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tạo mọi điều kiện để hội viên tham gia học tập, và sử dụng kiến thức có hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác Hội. Bên cạnh đó phối hợp với cơ quan Công an xây dựng, hướng dẫn hoạt động của các Tổ công tác cựu chiến binh vận động nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, sống làm việc theo hiến pháp pháp luật. Góp phần bảo vệ ANTT và ATGT cũng như xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Văn Học (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)