Hội CCB thị xã bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2023

15/11/2023 15:17 Số lượt xem: 91

Ngày 15/11/2023, Hội CCB thị xã Quế Võ tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho cán bộ Hội CCB cơ sở. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã về dự.


Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ Hội CCB

Tại đây các học viên sẽ được nghiên cứu các Chuyên đề về: Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích và chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Tình hình biển đảo Việt Nam thời gian gần đây; Xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội cựu chiến binh cơ sở và chương trình, kế hoạch công tác Hội năm 2024.


Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghiệp vụ, nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Văn Dương – Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)