Giới thiệu chung UBND thị xã Quế Võ

30/03/2022 15:30 Số lượt xem: 9129

GIỚI THIỆU CHUNG UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ

 Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
 
Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Quế Võ:
 
1. Văn phòng HĐND và UBND thị xã;
2. Phòng Nội vụ thị xã;
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã;
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
5. Phòng Quản lý đô thị thị xã;
6. Phòng Kinh tế thị xã;
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã;
8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã;
9. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;
10. Phòng Y tế thị xã;
11. Phòng Tư pháp thị xã;
12. Thanh tra thị xã.
 
II. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Quế Võ:
 
1. Ban Quản lý dự án;
2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.