Giới thiệu chung UBND huyện Quế Võ

30/03/2022 15:30 Số lượt xem: 7705

GIỚI THIỆU CHUNG UBND HUYỆN QUẾ VÕ

 Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
 
Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ:
 
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện;
2. Phòng Nội vụ huyện;
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện;
9. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
10. Phòng Y tế huyện;
11. Phòng Tư pháp huyện;
12. Thanh tra huyện.
 
II. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Quế Võ:
 
1. Ban Quản lý dự án;
2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.