Giới thiệu chung UBND huyện Quế Võ

30/03/2022 15:30 Số lượt xem: 4673

GIỚI THIỆU CHUNG UBND HUYỆN QUẾ VÕ

 
Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.
 
Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

UBND huyện Quế Võ gồm 12 cơ quan, đơn vị hành chính và 3 đơn vị trực thuộc:
 
1. Văn phòng HĐND - UBND huyện
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
3. Phòng Nội vụ
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
6. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
7. Phòng Y tế
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
9. Phòng Văn hóa và Thông tin
10. Phòng Tài nguyên và Môi trường
11. Thanh tra huyện
12. Phòng Tư pháp
 
Các Đơn vị trực thuộc UBND huyện Quế Võ:
 
1. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông
2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
3. Ban quản lý Dự án