Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của Nhà nước Việt Nam

17/06/2022 16:09 Số lượt xem: 52

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào cách mạng Việt Nam lầm vào cuộc khủng hoảng trong cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân Pháp, giải phóng dân tộc.

 Giữa lúc đó, tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba làm nhân viên phụ bếp tàu buôn Amiran Latusơ Tơrêvin đi ra nước ngoài tìm đường cứu dân tộc. Sự kiện này là kết quả của những nung nấu trong con người Nguyễn Tất Thành từ những năm tháng học về nền văn minh Pháp. Đó là tư tưởng tự mình giúp mình thay vì tư tưởng cầu viện nước khác như các bậc tiền bối khác như:  Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Người ra đi với địa vị của người công nhân, một người làm thuê, từ đó Người có nhiều trải nghiệm về tình cảnh của giai cấp lao động. Có thể chính lý do đó đã lý giải vì sao Bác lại tìm ra được con đường cứu nước theo tư tưởng vô sản và đi theo con đường này đến cùng. Những năm tháng sống ở nước ngoài, Người đã đi qua nhiều nước: Mỹ, Pháp, Anh, Châu Phi… có cả những nước văn minh và những nước thuộc địa. Với lòng yêu nước, yêu tự do, với nhãn quan của một người lao động, Nguyễn Tất Thành đã nhận thấy một điều rằng ở bất cứ nơi nào cùng có những cảnh áp bức, bóc lột, bất công. Người tổng kết, trên thế giới này chỉ có hai loại người đó là kẻ áp bức và người bị áp bức. Đây là nhận thức được coi là nền tảng để Bác lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lênin, vạch ra con đường đấu tranh chống áp bức bất công triệt để nhất.

 Tháng 6 năm 1919, thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vecxai bản yêu sách của nhân dân Việt Nam đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tuy không được sự quan tâm của hội nghị Vecxai nhưng kể từ đây, Người đã tỏ rõ bản lĩnh cách mạng của mình. Cái tên Nguyễn Ái Quốc lần đầu xuất hiện trên bầu trời cách mạng Việt Nam. Cuối năm 1919, Nguyễn Ái Quốc tham gia tích cực vào Ủy ban Quốc tế III của Đảng Xã hội Pháp. Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm của Lênin: sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo L’Humanité. Tác phẩm của Lênin đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập dân tộc và tự do cho đồng bào, ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến sự hình thành thế giới quan của Người. Từ đây Người dứt khoát đi theo Quốc tế Cộng sản, con đường cách mạng vô sản. Như vậy, có thể khẳng định, bằng hoạt động thực tiễn và tích cực nghiên cứu chủ nghĩa Mác, nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho phong trào cách mạng Việt Nam, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo tiền đề cho sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Với quá trình tìm ra con đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực xây dựng các lực lượng là tiền thân của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.  Năm 1925, Người tiếp xúc với tổ chức Tâm Tâm xã, hạt nhân là nhóm Cộng sản Đoàn – những thanh niên Việt Nam yêu nước đang hoạt động ở Trung Quốc để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Đến tháng 1 năm 1930, Người chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã chấp nhận và thông qua những văn kiện chính thức của Đảng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đây là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng đúng đắn lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự ra đời của Đảng, Người cũng tích cực thành lập các lực lượng tham gia cách mạng.  Ngày 22/09/1940 Người đưa nhận định: “Đồng minh sẽ thắng. Nhật Pháp ở Đông Dương chóng chày sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành được độc lập…”. Do đó, ngày 29 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc về nước; chủ trì Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941. Từ ngày 6 đến 10 tháng 8 năm 1945 khi biết thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã gần đến, Hồ Chí Minh thúc giục triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào. Ngày 13 tháng 8 Hồ Chí Minh tham gia hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào. Hội nghị nhận định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập dân tộc đã tới. Hội quyết định mục đích của cuộc chiến đấu là giành quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước, thành lập chính quyền nhân dân, thi hành mười chính sách của Việt Minh. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành giải phóng quân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng nhân dân ta đã được tập dượt, lãnh đạo đấu tranh qua các cao trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939. Đặc biệt, trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sự thắng lợi của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp được đánh dấu bằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.


Nhân dân lao động Thủ đô Hà Nội cổ động cho ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đánh giá ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám đã ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: " Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". Ngày 3-9-1945 một ngày sau khi bản Tuyên ngôn Độc lập trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ. Chủ tịch đề nghị: "Trước ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có Hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ phải tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân, trai, gái từ 18 tuổi có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống"; " Phải bầu này Quốc hội, càng sớm càng tốt. Bên trong thì nhân dân tin tưởng thêm vào chế độ mình. Trước thế giới Quốc hội do dân bầu ra sẽ có một giá trị pháp lý không ai có thể phủ nhận."  Theo đề nghị sáng suốt của Hồ Chủ tịch cuộc tổng tuyển cử quyết định vào ngày 6-1-1946. Đó là những sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam./.

Nguyễn Khắc Kiên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy