Chi bộ thôn Châu Cầu xã Châu Phong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

02/08/2022 11:07 Số lượt xem: 56

Thôn Châu Cầu xã Châu Phong huyện Quế Võ hiện có 815 hộ dân, với 2800 nhân khẩu, chi bộ thôn có 86 đảng viên, 35 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt, số đảng viên còn lại tham gia sinh hoạt thường xuyên. Những năm qua, Chi bộ thôn luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động, chuyển đổi cơ cấu sản xuất để các hộ trong thôn học tập, làm theo.

Là thôn thuần nông, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ là chính nên trong nghị quyết thường kỳ chi bộ thôn đặt ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như: Nâng mức thu nhập của các hộ gia đình, giảm thiểu tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thực hiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giao nộp các khoản quỹ theo quy định của nhà nước... Chi bộ luôn phân công các đảng viên có trách nhiệm, uy tín theo dõi từng tổ tự quản để phản ảnh với chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ tổng hợp và báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo. Chi bộ đề ra các giải pháp xây dựng khu dân cư nông thôn mới nâng cao, luôn quan tâm lãnh đạo việc xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, chống các biểu hiện mê tín dị đoan và cờ bạc... từ đó nhiều năm qua các hộ gia đình trong thôn tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước (năm 2021 đạt 96,7%). Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, chi bộ đã vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018; hiện nay, xã đang tập trung nguồn lực để hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Bí thư chi bộ thôn cho biết: “Để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, trước hết ban chi ủy chi bộ thôn luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy; phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của người đứng đầu chi bộ, các chi hội và đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ luôn dành thời gian thảo luận đưa ra các giải pháp lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống lúa lai vào gieo trồng, phát triển cây rau màu vụ đông… Đồng thời, phân công từng đảng viên phụ trách các vấn đề của thôn nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vận động bà con áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Chi bộ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên”.


Chi bộ thôn Châu Cầu lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao

Việc lựa chọn những thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế mà nòng cốt là các đảng viên giữ vai trò gương mẫu vận động quần chúng làm theo đã được các đảng viên trong chi bộ thực hiện triệt để. Hiện nay, toàn thôn có 115 hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ; 19 hộ gia đình nuôi gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thu nhập bình quân đầu người (năm 2021) đạt là 63,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%.

Trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, các đảng viên trong chi bộ cũng đi đầu trong việc đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, dồn ô đổi thửa, xây dựng Đình làng... Từ những việc làm trên, nhân dân thôn Châu Cầu đã đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, tâm linh, kênh mương nội đồng, xây dựng và chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi trường. Các phong trào như Ngày chủ nhật xanh, duy trì đường điện chiếu sáng của thôn; phong trào khuyến học, khuyến tài của các dòng họ…. luôn được duy trì thường xuyên, trường tạo cảnh quan sạch đẹp, thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của người dân và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Với việc thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đến toàn thể đảng viên; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, định hướng cho người dân trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, Chi bộ thôn Châu Cầu luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm./.

Nguyễn Khắc Kiên, HUV, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Huyện ủy