Thông tin liên hệ

22/01/2016 07:54 Số lượt xem: 109

THÔNG TIN LIÊN HỆ

A. Huyện ủy

 1. Văn phòng Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hồng

- Điện thoại: 02223.863.203

- Thư điện tử: vp.huqv@bacninh.gov.vn

2. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Hoàng Trọng Lượng

- Điện thoại: 02223.863.286

- Thư điện tử: btchu.qv@bacninh.gov.vn

3. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Chủ nhiệm: Lê Xuân Hồng

- Điện thoại: 02223.863.284

- Thư điện tử: ubkthu.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Duy Tú

- Điện thoại: 02223.863.285

- Thư điện tử: btghu.qv@bacninh.gov.vn

5. Ban Dân vận Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Hiển

- Điện thoại: 02223.863.288

- Thư điện tử: bdvhu.qv@bacninh.gov.vn

B. HĐND Huyện

1. Thường trực HĐND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Chủ tịch HĐND huyện: Lê Hồng Phúc

- Điện thoại: 02223.863.271

- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Ban Kinh tế xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Lê Xuân Hồng

- Điện thoại: 02223.863.271

- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

3. Ban Pháp chế

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng ban: Hoàng Trọng Lượng

- Điện thoại: 02223.863.271

- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

C. UBND Huyện

I. Cơ quan hành chính

1.  Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Chánh Văn phòng: Trần Văn Ngà

- Điện thoại: 02223.863.261

- Thư điện tử: quevo@bacninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Dư Phương Chi

- Điện thoại: 02223.635.665

- Thư điện tử: pnv.qv@bacninh.gov.vn

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hương

- Điện thoại: 02223.863.386

- Thư điện tử: ptckh.qv@bacninh.gov.vn

4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Anh Thắng

- Điện thoại: 02223.863.295

- Thư điện tử: pvhtt.qv@bacninh.gov.vn

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Thanh Sơn

- Điện thoại: 02223.863.269

- Thư điện tử: pgddt.qv@bacninh.gov.vn, pgdquevo@bacninh.edu.vn

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Phó Trưởng Phòng (phụ trách phòng): Nguyễn Thanh Bình

- Điện thoại: 02223.863.219

- Thư điện tử: pnnptnt.qv@bacninh.gov.vn

7. Phòng Tư Pháp

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tụ

- Điện thoại: 02223.863.067

- Thư điện tử: ptp.qv@bacninh.gov.vn

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Bảng

- Điện thoại: 0913.562.909

- Thư điện tử: ptnmt.qv@bacninh.gov.vn

9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Thanh

- Điện thoại: 02223.863.239

- Thư điện tử: pldtbxh.qv@bacninh.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Cương

- Điện thoại: 02223.863.215

- Thư điện tử: pct.qv@bacninh.gov.vn

11. Phòng Y tế

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Phòng: Phạm Đình Đức

- Điện thoại: 02223.635.185

- Thư điện tử: pyt.qv@bacninh.gov.vn

12. Thanh tra huyện

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Tiêm

- Điện thoại: 0222.3509.508

- Thư điện tử: tt.qv@bacninh.gov.vn

II. Đơn vị sự nghiệp

1. Đài Phát thanh

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trưởng Đài: Hoàng Công Huy

- Điện thoại: 0913.358.381

- Thư điện tử: dpt.qv@bacninh.gov.vn

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Giám đốc: Đinh Văn Long

- Điện thoại: 02223.863.172

- Thư điện tử: ttvhtt.qv@bacninh.gov.vn

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Trạm trưởng: Ngô Đăng Bình

- Điện thoại: 02223.614.411

- Thư điện tử: tkn.qv@bacninh.gov.vn

4. Ban Quản lý dự án

- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

- Giám đốc: Phan Đình Dũng

- Điện thoại: 0222.3610.519

- Thư điện tử: bqlda.qv@bacninh.gov.vn

BBT