Đoàn nghệ thuật không chuyên thị xã Quế Võ tham gia Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII- năm 2023, đạt HCV

15/11/2023 15:21 Số lượt xem: 115

Ngày 14/11/2023 tại Nhà hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức Hội diễn sân khấu không chuyên  tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII - năm 2023.


Các diễn viên thể hiện phần thi tại Hội diễn

Tham gia hội  diễn có 10 đoàn nghệ thuật đến từ các huyên, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đoàn nghệ thuật không chuyên thị xã Quế Võ tham gia Hội diễn với Trích đoạn: Màn Vu Quy và màn Cắt râu chồng, Trích trong vở chèo: Quan âm Thị kính . Kết quả đạt: 1 Huy Chương bạc vai Thị Kính, 2 Huy Chương vàng vai Thiện sỹ và Ông Mãng, Toàn đoàn đạt Huy Chương Vàng. Đây là một cố gắng nỗ lực không ngừng của Trung tâm Văn hóa, thể  thao và Truyền thông thị xã Quế Võ  và các CLB Chèo trong thị xã;  nhằm bảo tồn, phát huy và lan toả nghệ thuật truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" nhằm phát triển toàn diện văn hóa và con người Bắc Ninh, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc và bản sắc quê hương, đây cũng là dịp để động viên diễn viên không chuyên, các CLB Chèo toàn thị xã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thị xá Quế Võ ngày càng phát triển./.

Thanh Hiếu- Phó giám đốc Trung Tâm VH,TT&TT Thị xã