Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 47

XÃ YÊN GIẢ

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Yên Giả

- Địa chỉ: Yên Giả - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: yengia.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Mạnh Tuấn

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Văn Thảo

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đình Dựng

- Phó Chủ tịch HĐND: Đỗ Khắc Quang

- Phó Chủ tịch UBND: Phùng Tiến Sinh