Danh mục Danh mục

Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 203

XÃ PHÙ LÃNG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phù Lãng

- Địa chỉ: Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: phulang.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đăng Toản

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Vũ Đình Ninh

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Tiến Nên

- Phó Chủ tịch HĐND: Trần Thị Nhạn

- Phó Chủ tịch UBND: Vũ Văn Vận