Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 49

XÃ NHÂN HÒA

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nhân Hòa

- Địa chỉ: Nhân Hòa - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: nhanhoa.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Anh Tuấn

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Phùng Quang Hải

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đình Thất

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Hiên

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Năm