Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 112

XÃ MỘ ĐẠO

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mộ Đạo

- Địa chỉ: Mộ Đạo - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: modao.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đức Chiến

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Công Tú

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Công Kiên

- Phó Chủ tịch HĐND: Trần Đức Tin

- Phó Chủ tịch UBND: Đào Hữu Lịch