Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 242

XÃ CHÂU PHONG

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Châu Phong

- Địa chỉ: Châu Phong - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: chauphong.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Trần Văn Quang

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Lê Quang Tám

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Quang Minh

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thành Công

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Quốc Cương