Thông tin chung

04/06/2019 09:53 Số lượt xem: 28

XÃ BỒNG LAI

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bồng Lai

- Địa chỉ: Bồng Lai - Quế Võ - Bắc Ninh

- Thư điện tử: bonglai.quevo@bacninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Phan Bá Sắc

- Phó Bí thư TT Đảng ủy: Nguyễn Quang Nam

- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Thỏa

- Phó Chủ tịch HĐND: Phan Bá Niên

- Phó Chủ tịch UBND: Phan Danh Đoàn