Truy cập nội dung luôn
Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm! *** Nhiệt liệt chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)! *** Chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nội dậy xuân Mậu Thân 1968! *** Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế! *** Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! *** Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Quế Võ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XVIII! *** Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018! *** Đảng bộ và nhân dân Quế Võ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018! *** Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ quyết tâm về đích Nông thôn mới năm 2018! *** Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Quế Võ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII! *** Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội! *** Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! *** Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! *** Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! *** Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! *** Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! *** Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! *** Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! ***
Trong hai ngày 19 và 20/7 HĐND huyện Quế võ khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế văn hoá xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các hoạt động chấp hành pháp luật và các công tác khác 6 tháng đầu năm 2018, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, Đồng chí Nguyễn Xuân Thu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1078

Đã truy cập : 42946102