Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; UBND huyện Quế Võ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1189a/KH-UBND ngày 12/10/2017 thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU ngày 11/7/2017 của Huyện ủy Quế Võ về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW nêu trên, đảm bảo sát thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1347

Đã truy cập : 42986784