THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

17/12/2015 14:40 Số lượt xem: 1095

THÔNG BÁO
THI TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

I. KẾ HOẠCH THI TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Kế hoạch thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS huyện Quế Võ năm 2016

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

3. Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ

4. Mẫu Bì hồ sơ đăng ký thi tuyển giáo viên

5. Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển

6. Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng

II. THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo về việc niên yết công khai thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

2. Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ thi giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển giáo viên năm 2016 bậc MẦM NON

4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển giáo viên năm 2016 bậc TIỂU HỌC

5. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển giáo viên năm 2016 bậc THCS

6. Danh sách thí sinh KHÔNG đủ điều kiện dự tuyển giáo viên năm 2016 bậc MẦM NON

7. Danh sách thí sinh KHÔNG đủ điều kiện dự tuyển giáo viên năm 2016 bậc THCS

8. Thông báo dự kiến các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng

9. Danh sách thí sinh dự kiến thuộc đối tượng xét tuyển thẳng bậc MẦM NON

10. Danh sách thí sinh dự kiến thuộc đối tượng xét tuyển thẳng bậc TIỂU HỌC

11. Danh sách thí sinh dự kiến thuộc đối tượng xét tuyển thẳng bậc THCS

III. THÔNG BÁO SỐ 09, 10, 11 CỦA HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo số 09: Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng; đủ điều kiện dự thi; các thí sinh không được dự thi do vị trí việc làm đăng ký dự tuyển hết chỉ tiêu cần tuyển và nộp lệ phí thi tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

1.1.1. Danh sách thí sinh dự thi bậc Mầm non

1.1.2. Danh sách thí sinh dự thi bậc Tiểu học

1.1.3. Danh sách thí sinh dự thi bậc THCS

1.2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện TUYỂN THẲNG

1.3.1. Danh sách thí sinh HẾT CHỈ TIÊU dự thi bậc Tiểu học

1.3.2. Danh sách thí sinh HẾT CHỈ TIÊU dự thi bậc THCS

2. Thông báo số 10: Thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

3. Thông báo số 11: Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi viên chức giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo kết quả điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển giáo viên huyện Quế Võ năm 2016

2.1. Danh sách kết quả thi khối MẦM NON

2.2. Danh sách kết quả thi khối MẦM NON (không dấu)

3.1. Danh sách kết quả thi khối TIỂU HỌC

3.2. Danh sách kết quả thi khối TIỂU HỌC (không dấu)

4.1. Danh sách kết quả thi khối THCS

4.2. Danh sách kết quả thi khối THCS (không dấu)

5. Mẫu đơn phúc khảo bài thi

V. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Công văn số 99/SNV-CBCC của Sở Nội vụ v/v lùi thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

2. Thông báo số 30/TB-HĐT của Hội đồng thi v/v lùi thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2016

VI. KẾT QUẢ ĐIỂM PHÚC KHẢO CỦA THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo kết quả chấm phúc khảo

2. Danh sách khối MẦM NON

3. Danh sách khối TIỂU HỌC

4. Danh sách khối THCS

VII. DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển

2. Danh sách khối MẦM NON

3. Danh sách khối TIỂU HỌC

4. Danh sách khối THCS

VIII. THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN QUẾ VÕ NĂM 2016

1. Thông báo công nhận két quả trúng tuyển

2. Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ

BBT
Nguồn: UBND HUYỆN QUẾ VÕ