V/v đăng tải thông tin để lấy ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ trên cổng thông tin điện tử huyện

10/10/2018 17:23 Số lượt xem: 2819

CÔNG KHAI
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN QUẾ VÕ

Thực hiện Công văn số 985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Quế Võ có ý kiến như sau:

1. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện:

- Đăng tải thông tin để lấy ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện (nội dung đăng tải Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp).

- Thời gian đăng tải: 30 ngày kể từ ngày văn bản này được ban hành.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện:

Đóng góp ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ theo địa chỉ: Khu 4, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hoặc theo đường thư điện tử: ptnmt.qv@bacninh.gov.vn trước ngày 15/11/2018.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp nội dung đăng tải cho Cổng Thông tin điện tử huyện, gồm:

+ Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ;

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:

1. Công văn về việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quế Võ;

2. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch;

3. Báo cáo tóm tắt;

4. Danh mục các công trình, dự án.

BBT
Nguồn: PTNMT