Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

22/01/2016 09:27 Số lượt xem: 1989

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Chủ nhiệm: Hoàng Trọng Lượng
- Phó Chủ nhiệm TT: Dương Đức Thuận
- Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Bình
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3863.284
- Thư điện tử: ubkthu.qv@bacninh.gov.vn
 
I. CHỨC NĂNG
 
- Là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Huyện ủy.
 
II. NHIỆM VỤ

* Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định, Quy chế, Kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định.

- Phối hợp với các Ban Đảng, giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện ủy, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện.

* Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nhiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban kiểm tra, tổ chức Đảng cấp dưới và Đảng viên.

* Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện ủy.

- Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý. Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

- Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy huyện và cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.

* Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

BBT