UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10

22/10/2018 08:37 Số lượt xem: 336

Ngày 18/10/2018, UBND huyện Quế Võ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự có các đồng chí thành viên UBND huyện, đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ.

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, UBND huyện đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018; Báo cáo kế hoạch làm thuỷ lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2018; Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và triển khai một số nội dung khác. Sau khi nghe nội dung các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

Chưa thông qua Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  6 cơ quan có dự thảo trình tại kỳ họp (Phòng Nội vụ, phòng Lao động, TBXH, phòng Y tế, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Thanh tra huyện). Yêu cầu các cơ quan nêu trên tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo; các cơ quan còn lại hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2018.

Về kế hoạch tháng chiến dịch thủy lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2018, giao phòng Nông nghiệp&PTNT - cơ quan thường trực - tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tháng chiến dịch làm thủy lợi và làm đường giao thông nông thôn huyện Quế Võ năm 2018, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Toàn huyện bắt đầu ra quân chiến dịch vào ngày 11/11/2018 và kết thúc vào ngày 11/12/2018.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã cho ý kiến về Báo cáo thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018; Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 gắn với Đề án thí điểm tổ chức sản xuất, tích tụ ruộng đất; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh giao mùa Thu Đông 2018, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND17, ngày 19/7/2011 và Nghị quyết số 191/NQ-HĐND17, ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (khoá 17) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống, tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”; Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tháng 10; trọng tâm là chỉ đạo nhân dân tích cực, chủ động bắt tay vào sản xuất vụ đông, xây dựng kế hoạch và triển khai tháng chiến dịch thủy lợi, cải tạo đất và làm đường giao thông nông thôn năm 2018 đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra./.

N.C