Trung tâm BDCT huyện Quế Võ

26/01/2016 01:18 Số lượt xem: 1876

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN QUẾ VÕ

Giám đốc Trung tâm BDCT: Nguyễn Duy Tú
- Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Trị
- Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3863.295
- Thư điện tử: ttbdct.qv@bacninh.gov.vn

I. CHỨC NĂNG

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện.

II. NHIỆM VỤ

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ Đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng; lý luận chính trị cho Đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

BBT