Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình tại phiên họp trường trực hđnd huyện quế võ

27/09/2018 14:56 Số lượt xem: 283

Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND do Thường trực HĐND huyện tổ chức, thực sự đã có tác động tích cực đối với chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Tại điều 72, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã quy định cụ thể về hoạt động giải trình tại các phiên họp của thường trực HĐND.

Phiên họp giải trình về việc đầu tư XDCB trên địa bàn huyện

Để nâng cao chất lượng hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện, ngoài làm tốt các bước chuẩn bị theo quy định của Luật, điều quyết định chất lượng cho phiên giải trình chính là nội dung giải trình. Theo đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động bám sát vào các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, qua tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ảnh của công dân và dựa trên kết quả giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trên cơ sở đó chọn lọc ra các nội dung vấn đề cần phải giải trình như: vấn đề ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân, môi trường, rác thải, xây dựng cơ bản…được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, các vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập giữa nhiều lĩnh vực… cần nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết.

Thường trực HĐND huyện luôn xác định hoạt động giải trình là hoạt động chủ yếu trong giám sát của HĐND, từ đó đưa nội dung giải trình vào chương trình giám sát, thông qua các cuộc họp giao ban với các Ban, Tổ đại biểu HĐND để lựa chọn vấn đề cần yêu cầu giải trình.

Năm 2018, với mục tiêu xây dựng huyện Quế Võ hoàn thành chương trình mục tiêu Nông thôn mới, trên cơ sở giám sát trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và phản ánh, ý kiến, kiến nghị cử tri trong huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên giải trình về các vấn đề trong xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Quế Võ. Tại phiên giải trình các đại biểu đã đuợc nghe UBND huyện báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong thời gian qua, những khó khăn, vuớng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Đã có 10 luợt câu hỏi và 15 lượt ý kiến trả lời của các ngành đại diện cho UBND huyện. Nhìn chung, các câu hỏi và ý kiến trả lời đều đáp ứng đuợc yêu cầu của phiên giải trình; kết thúc phiên giải trình chủ toạ đã kết luận đồng thời gợi mở những giải pháp, phuơng huớng khắc phục những tồn tại trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian tới.

Thông qua hoạt động giải trình của các ngành có liên quan, đại biểu HĐND có được những căn cứ giải đáp các thắc mắc, băn khoăn của cử tri về xây dựng cơ bản. Việc thực hiện giải trình cũng đã giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước nắm được những tồn tại, hạn chế trong tham mưu, quyết định các nội dung liên quan đến xây dựng cơ bản, có biện pháp khắc phục những hạn chế đó. Hoạt động giải trình cũng tạo điều kiện để nhân dân giám sát, tham gia quá trình quản trị Nhà nước, qua đó nâng cao được tính minh bạch, công khai trong các hoạt động.

Tuy nhiên, hoạt động giải trình là một hoạt động mới nên khi triển khai, Thường trực HĐND huyện còn nhiều hạn chế thậm chí có lúc còn nhầm lẫn với hoạt động chất vấn, do vậy hiệu quả chưa cao, chưa rõ.

Để làm tốt hơn hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là: Lựa chọn nội dung giải trình, đây là nội dung quyết định đến hiệu quả của hoạt động. Chọn nội dung đúng, trúng cần dựa trên ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giám sát theo dõi của Thường trực HĐND và các Ban, các đại biểu để tổng hợp thống nhất nội dung giải trình.

Hai là:  Xác định hoạt động giải trình là hoạt động chủ yếu trong giám sát HĐND, từ đó đưa nội dung giải trình vào chương trình giám sát hàng năm của Thường trực HĐND. Xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên giải trình theo quy trình được quy định trong Luật giám sát của Quốc hội và HĐND làm cơ sở để chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Ba là: Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phán ảnh đến Thường trực HĐND về vấn đề cử tri quan tâm và còn nổi cộm, đó cũng là cơ sở để Thường trực HĐND lựa chọn nội dung giải trình.

Bốn là: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với các cơ quan chịu sự giám sát của HĐND. Sự thấu hiểu của đại biểu HĐND với người dân. Từ đó có được câu trả lời cụ thể, giải pháp tháo gỡ được vấn đề trọn vẹn, không né tránh, vòng vo.

Năm là: Kết luận của Thường trực HĐND tại phiên giải trình. Đây là vấn đề quan trọng. Kết luận tại phiên giải trình phải có giải pháp cụ thể, sát thực tế nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc của vấn đề được giải trình. Có như vậy chất lượng, hiệu quả của hoạt động giải trình mới cao, góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, thúc đẩy KTXH phát triển./.

Nguyễn Duy Tú - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ