Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quế Võ

18/05/2018 11:00 Số lượt xem: 700

Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quế Võ. Xem chi tiết tại địa chỉ dưới đây:

http://quevo.bacninh.gov.vn/documents/22344/15649080/629-CV-UBND_LuaCHonDonViDauGiaQSDD.pdf/d4e5b90e-c479-40a6-a077-e46b80953426

Thời tiết ngày 16/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server