Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

12/02/2019 16:00 Số lượt xem: 327

THÔNG BÁO

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯ

NỘI DUNG CHI TIẾTCông văn đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước.

BBT