Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

16/12/2019 15:18 Số lượt xem: 386

Trân trọng kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND-UBND huyện đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 12 của HĐND huyện  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

 

- V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của các Tổ ĐB

Tải về

 

- Chia tổ thảo luận

Tải về

 

I. Báo cáo, tờ trình của UBND huyện

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND huyện năm 2019; kế hoạch năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

Tải về

3

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; dự toán phân bổ ngân sách năm 2020.

Tải về

4

Báo cáo công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Tải về

5

Báo cáo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

6

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thanh tra năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

7

Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Tải về

8

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tải về

9

Tờ trình thông qua chủ trương hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020

Tải về

10

Tờ trình đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ mua sắm dụng cụ TDTT tại các thôn, khu phố

Tải về

 

II. Báo cáo, tờ trình của HĐND huyện:

 

1

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019, phương hướng năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tải về

3

Dự kiến chương trình các kỳ họp của HĐND huyện năm 2020.

Tải về

4

Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về công tác tổ chức cán bộ.

Tải về

 

III. Báo cáo thường kỳ của ngành chức năng

 

1

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về

4

Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND huyện.

Tải về

 

IV. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện

 

1

  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Tải về

2

  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội

Tải về

 

V. Nội dung liên quan

 

1

  Công tác tổ chức cán bộ

 

4

  Chất vấn và trả lời chất vấn

 

4.1

  Công văn V/v chuẩn bị nội dung chất vấn

Tải về

Văn phòng HĐND - UBND huyện