Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

10/07/2020 15:30 Số lượt xem: 251

Trân trọng kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Văn phòng HĐND-UBND huyện đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

- Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tải về

 

- V/v chuẩn bị nội dung thảo luận của các Tổ ĐB

Đang cập nhật

 

- Chia tổ thảo luận

Đang cập nhật

 

I. Báo cáo, tờ trình của UBND huyện

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. 

Tải về

(Tải phụ lục)

3

Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về

(Tải phụ lục)

4   Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2019. Tải về

5

Báo cáo công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tình hình quản lý, sử dụng đất đai 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Đang cập nhật

6

Báo cáo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về

7

Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thanh tra 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về

8

Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020.

Đang cập nhật

9

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đang cập nhật

 

II. Báo cáo, tờ trình của HĐND huyện:

 

1

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về

2

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tải về

3

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.

Đang cập nhật

4

Báo cáo nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp.

Tải về

 

III. Báo cáo thường kỳ của ngành chức năng

 

1

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện.

Tải về

2

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện.

Tải về

4

Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng, giám sát chính quyền và những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc đối với HĐND, UBND huyện.

Tải về

 

IV. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện

 

1

  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Đang cập nhật

2

  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội

Đang cập nhật

 

V. Nội dung liên quan

 

1

  Công tác tổ chức cán bộ

Đang cập nhật

2

  Chất vấn và trả lời chất vấn

Đang cập nhật

 

 

Văn phòng HĐND - UBND huyện