Quế Võ triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017

24/03/2017 11:08 Số lượt xem: 1576

        Ngày 22/3, huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

       

     Cuộc Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Cuộc Tổng điều tra sẽ phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Thời điểm Tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/3/2017; đối với khối cá thể và tôn giáo từ ngày 01/7/2017. Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin tại địa bàn đối với khối doanh nghiệp từ ngày 15/3 đến ngày 31/5/2017; đối với khối hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/4 đến ngày 31/5/2017; đối với khối cá thể, tôn giáo từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2017. Để hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu của Tổng điều tra, huyện Quế Võ đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo huyện, tổ thường trực giúp việc và ban chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các điều tra viên, thực hiện các bước của cuộc Tổng điều tra bảo đảm về chất lượng, thời gian, tiến độ theo kế hoạch./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)

Thời tiết ngày 25/04/2018

Không lấy được dữ liệu từ server