Quế Võ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

11/07/2020 14:00 Số lượt xem: 246

Ngày 11/7, BHXH huyện Quế Võ phối hợp với Bưu điện huyện Quế Võ tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, buổi Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại huyện Quế Võ được tổ chức theo hình thức tuyên truyền lưu động; đảm bảo các điều kiện an toàn trong việc phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Bưu điện Việt Nam và của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo, cán bộ BHXH huyện Quế Võ và Bưu điện huyện Quế Võ hô khẩu hiệu thể hiện quyết tâm tại buổi Lễ ra quân

Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Qua đó góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Diễu hành tuyên truyền lưu động về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Phát huy vai trò của cơ quan BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)