Quế Võ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa 12

29/05/2018 07:43 Số lượt xem: 506

      Ngày 28/5, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, từ ngày 7 - 12/5/2018, tại Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua 3 nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, thông nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12); Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)