Quế Võ phát động cuộc thi “Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển”.

31/03/2021 09:30 Số lượt xem: 201

Ngày 24/4/2021 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTG và Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ số 01 – TL/BTC về việc tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu “Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển (07/8/1961- 07/8/2021)”.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về vùng đất con người và truyền thống lịch sử, văn hóa của huyện Quế Võ trong 60 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống quý báu của quê hương, khơi dậy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng huyện Quế Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, là một hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Thông qua Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá lịch sử huyện Quế Võ đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Với yêu cầu tổ chức Cuộc thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo đánh giá kết quả chính xác, công bằng, khách quan. Các các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai Kế hoạch sâu rộng cuộc thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân; tổ chức Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, để mọi người dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Chủ đề Cuộc thi tìm hiểu: “Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển (07/8/1961 - 07/8/2021)”. Đối tượng dự thi là các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn huyện; khuyến khích người đang sinh sống ngoài huyện tham gia.

Người tham gia viết bài dự thi bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết huyện Quế Võ được thành lập ngày, tháng, năm nào? Kể tên các đơn vị hành chính trong huyện khi mới được thành lập? Nêu những thay đổi về tên gọi, chia tách, sáp nhập, thành lập mới địa giới hành chính các xã, thị trấn từ khi thành lập đến nay?

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu những nét cơ bản về vùng đất, con người và truyền thống của huyện Quế Võ qua các thời kỳ? 

Câu 3: Anh (chị) cho biết từ khi thành lập đến nay Đảng bộ huyện Quế Võ đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội, được tổ chức vào thời gian nào, tại đâu, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Huyện ủy tại các kỳ Đại hội?

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu những đóng góp và thành tích lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quế Võ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Câu 5: Anh (chi) hãy nêu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 2000 - 2020?

Câu 6: Phát huy những giá trị truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân huyện Quế Võ trong thời gian qua, anh (chị) hãy liên hệ với bản thân để xây dựng và phát triển huyện Quế Võ trong thời gian tới ngày càng giàu đẹp, văn minh (phần thi tự luận thí sinh dự thi viết không qua 2.000 từ).

Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu tính từ ngày Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi và hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 15/6/2021. Bài dự thi của các chi, đảng bội cơ quan: nộp trực tiếp hoặc gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Tính theo dấu bưu điện). Bài dự thi của tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn gửi về Ban Tuyên giáo đảng ủy (Nhờ Ban Tuyên giáo Đảng ủy đôn đốc, tập hợp bài dự thi của đơn vị mình và chuyển giúp về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định). Ban Tổ chức cuộc thi giao cho Huyện đoàn tổ chức triển khai kế hoạch đến cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong toàn huyện (Bài dự thi các cơ sở đoàn tổng hợp gửi về Huyện đoàn theo quy định).

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Ban tổ chức căn cứ vào số lượng, cơ cấu, trị giá giải thưởng của tập thể, cá nhân. Tham mưu Huyện ủy, Ban Tổ chức cuộc thi Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổ chức tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (07/8/1961 - 07/8/2021)./.

DT.