Quế Võ, nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới

29/07/2020 11:00 Số lượt xem: 97

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, lịch sử cách mạng Việt Nam đã minh chứng công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Xu thế hội nhập, toàn cầu hóa; sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội tiếp tục hoạt động để chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”... Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, Ban Tuyên giáo các cấp của huyệnQuế Võ đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức; chủ động theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nổi cộm, phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo huyện tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trước sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thời kỳ 4.0… đã đặt công tác tuyên giáo của Đảng nói chung, huyện quế Võ nói riêng vào những khó khăn thách thức mới. Do vậy, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo của huyện vẫn sẽ luôn vượt lên khó khăn, thách thức, với phương châm "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", chủ động, sáng tạo, năng động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận Tuyên giáo của Đảng trước yêu cầu mới.

Những năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp huyện Quế Võ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như:

Công tác triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đã được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch của Huyện ủy. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập ngày càng cao. Đội ngũ báo cáo viên đã có nhiều đổi mới trong cách thức truyền đạt; đảm bảo nội dung cốt lõi, nội dung mới, phù hợp với từng đối tượng. Điểm nổi bật trong công tác quán triệt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng là chuyển dần từ hình thức tuyên truyền miệng sang hình thức tuyên truyền miệng kết hợp sử dụng công nghệ thông tin, kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương, của tỉnh do vậy chất lượng, hiệu quả học tập ngày càng được nâng cao. Đặc biệt Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kết luận của Đảng.

Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo các cấp trong huyện đã tích cực chủ động tham mưu xây dựng nhiều văn bản hướng dẫn tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của tỉnh, của huyện; kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày truyền thống của các ngành; tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp...

Công tác dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; hoạt động tuyên truyền miệng được quan tâm. Hàng tháng, hàng quý duy trì và tổ chức tốt cácHội nghị thông tin, hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban công tác tư tưởng, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ theo quy chế. Thường xuyên tham mưu xây dựng và kiện toàn bộ máy đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở, qua đó đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, nổi cộm ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ có chuyển biến tích cực, chất lượng các lớp đào tạo ngày càng nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 14/5/1997 của Huyện ủy về việc thành lập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Từ năm 1997 đến nay Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với trường chính trị Nguyễn Văn Cừ và các cơ quan liên quan mở được 392 lớp với 53.123 lượt học viên đạt kế hoạch đề ra.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, bổ sung, tái bản; tuyên truyền và giáo dục lịch sử đảng bộ, truyền thống ngành đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư khoá IX; Kết luận số 55-KL/TU ngày 22/3/2004 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 05/5/2006 Huyện uỷ; Kết luận số 07-KL/HU ngày 17/4/2017 của Huyện ủy về việc biên soạn, xuất bản, tái bản và công tác giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, truyền thống các ngành giai đoạn (2017-2021), đến nay đã xuất bản được 31 ấn phẩm, trong đó có 21 cuốn lịch sử đảng bộ xã, thị trấn; 09 ấn phẩm lịch sử, truyền thống, kỷ yếu ngành như: Lịch sử Đoàn thanh niên; truyền thống Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, Công an, Quân sự, Huyện Đoàn, truyền trống ngành kiểm tra của đảng bộ huyện… Hiện nay đang tái bản và bổ sung cuốn Lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1930- 2020 và xuất bản cuốn truyền trống ngành tổ chức xây dựng đảng, cuốn các Di tích lịch sử văn hóa huyện Quế Võ, tập bài giảng lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ.

Công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng, Ban Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Huyện ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về công tác khoa giáo, văn hóa-văn nghệ; đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

  Tuy nhiên trước tình hình mới, công tác Tuyên giáo tập trung khắc phục một số hạn chế như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết còn có biểu hiện hình thức; tình trạng sao chép, ít tính khả thi trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy. Công tác tuyên truyền miệng, thông tin thời sự, chính sách chưa được thực hiện tốt ở một số cơ sở. Báo chí còn ít tin bài phản biện xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái; sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa phong phú. Một số giáo viên giảng dạy lý luận chính trị chưa có phương pháp hấp dẫn, bài giảng chưa sinh động, lôi cuốn người nghe. Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống; tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác khoa giáo ở một số khâu, việc còn hạn chế...

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ngành Tuyên giáo Quế Võ tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng.

Ba là, Thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; lấy cơ sở lý luận và thực tiễn để tăng khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo. Bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo theo kế hoạch chung của toàn Ngành, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp, các lĩnh vực, các địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Năm là, Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, lên các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để bùng phát thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn.

Sáu là, Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bảy là, Động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Nguyễn Duy Tú - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện.