Quế Võ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dành cho đoàn viên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2018

19/01/2018 14:53 Số lượt xem: 625

     Ngày 19/1, huyện Quế Võ đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 41 đoàn viên ưu tú viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2018.

    Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu học tập các chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chuyên đề truyền thống quân sự địa phương của huyện Quế Võ.  Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó xếp loại khá, giỏi là trên 80%. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các đ/c đoàn viên thanh niên ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về việc nhận thức về Đảng, từ đó khi tham gia vào quân đội có được định hướng đúng đắn trong việc phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, để được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam./. 

Văn Dương ( Đài PT Quế Võ)