Nhìn lại hoạt động của HĐND huyện quế võ nửa nhiệm kỳ 2016 – 2021

10/01/2019 16:34 Số lượt xem: 252

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, hoạt động của HĐND huyện Quế Võ có nhiều đổi mới. HĐND huyện tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt hai chức năng đó là quyết định và giám sát. Những kết quả đạt được đã thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội của huyện.

HĐND huyện đã tổ chức thành công 08 kỳ họp, ban hành 54 nghị quyết trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện. Các Nghị quyết của HĐND huyện đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các Ban của HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác thẩm tra, nêu ra những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng dự thảo để đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã đổi mới cách thức điều hành, gợi mở để đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

Qua nửa nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 51 cuộc khảo sát, giám sát. Ngoài việc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, thông qua báo cáo của UBND huyện và các cơ quan hữu quan tại các kỳ họp, trên cơ sở xem xét những vấn đề bức xúc của xã hội, thu hút sự quan tâm của đại biểu HĐND huyện, cử tri trong huyện. Thường trực HĐND huyện lựa chọn các vấn đề còn có những bất cập trong công tác quản lý nhà nước để tổ chức giải trình giữa hai kỳ họp, qua đó Thường trực HĐND huyện ghi nhận những giải pháp và tiến độ của UBND huyện, các phòng, ban ngành và các xã, thị trấn trong việc giải quyết trả lời ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên giải trình. 

Các đại biểu dự Hội nghị

Nét mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp là chất vấn theo lĩnh vực, theo đó đại biểu HĐND huyện lựa chọn lĩnh vực chất vấn, Thường trực HĐND huyện xem xét trình HĐND huyện quyết định vấn đề được chất vấn tại kỳ họp, với phương pháp “hỏi nhanh, đáp gọn”, hoạt động chất vấn đã được thực hiện bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và được cử tri quan tâm theo dõi và đánh giá cao.

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tiếp công dân theo Tổ đại biểu tại đơn vị bầu cử, gần gũi hơn với cử tri, nắm bắt vụ việc cụ thể tại nơi mình ứng cử. HĐND cũng đã tiếp 1.923 lượt công dân, đôn đốc xử lý 273 đơn thư KNTC, kiến nghị của công dân. Việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND, đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần làm giảm khiếu kiện, khiếu nại đông người, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả trên, HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan chuyên môn được phân công chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết,... để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND chưa đảm bảo thời gian quy định. Việc thẩm tra một số nội dung, tính phản biện chưa cao; chủ yếu thẩm tra qua xem xét văn bản, ít có khảo sát thực tế. Hoạt động tiếp xúc cử tri chưa thu hút được nhiều thành phần cử tri tham dự. Phương pháp tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND chưa có sự linh hoạt. Việc đôn đốc, giám sát UBND và các ngành thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri còn hạn chế. Một số đại biểu HĐND huyện chưa hoặc ít phát biểu thảo luận, chất vấn, chưa dành đủ thời gian theo quy định để thực hiện chức năng, trách nhiệm của đại biểu; …

Từ thực tiễn hoạt động, HĐND huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND cũng như xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ cùng các giải pháp thực hiện. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, HĐND huyện sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... Thường trực HĐND huyện cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBMTTQ huyện và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri./.

Nguyễn Duy Tú - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ