Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

11/07/2018 07:09 Số lượt xem: 597

Thời gian qua, huyện Quế Võ luôn chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Năm 2017, Huyện ủy, HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Tại các phiên tiếp dân định kỳ đều có lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan chức năng tham gia. Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đều bố trí nơi tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân định kỳ, qua đó nắm chắc tình hình KN, TC tại địa bàn, chủ động tham mưu và giải quyết đơn thư khiếu kiện của công dân. Trong năm số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân huyện và các xã thị trấn đều giảm. UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp 683 lượt công dân, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 273 lượt công dân, tiếp nhận 74 vụ việc (cả 74 vụ việc đều mới phát sinh). Trong đó cấp huyện tiếp 279 l­ượt công dân, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 177 lượt công dân, tiếp nhận 43 vụ việc. Cấp xã, thị trấn tiếp 404 l­ượt công dân, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 96 lượt công dân, tiếp nhận 31 vụ việc. Tổng số vụ việc tiếp nhận giảm (giảm 59 vụ), tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt 87,5%. 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện và các ngành đã tiếp 357 lượt công dân (so với cùng kỳ năm 2017 giảm 60 lượt công dân), tiếp nhận 48 đơn thư, trong đó: đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện là 07 đơn, thuộc thẩm quyền cấp xã là 41 đơn. Cơ quan chuyên môn các cấp đã tham mưu cho UBND giải quyết xong 06/07 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 85,7%; UBND các xã, thị trấn giải quyết xong 16/41 đơn, đạt 39%.

Qua thực tiễn các vụ việc cho thấy, nội dung công dân đề cập chủ yếu liên quan đến đất đai, thực hiện các chính sách xã hội... Nguyên nhân do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc giao đất ở cho nhân dân từ những năm trước có việc chưa được giải quyết dứt điểm, việc dồn điền đổi thửa tại một số địa phương chưa hoàn thiện... 

Việc tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC luôn là yêu cầu cần thiết đặt ra.

Thực hiện kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Quế Võ về việc rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn giải quyết trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thành lập 2 đoàn xác minh để giải quyết các vụ việc. Đối với các kết luận, quyết định có những nội dung khó thực hiện, UBND huyện chỉ đạo rà soát và kiến nghị đề xuất tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Cùng với sự tích cực chủ động của các cơ quan chuyên môn, đến nay huyện đã giải quyết xong dứt điểm 9/16 vụ việc tồn đọng từ các năm trước,7 vụ việc còn lại đang tập trung giải quyết và đề nghị cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC ở Quế Võ vẫn còn một số hạn chế. Việc nắm bắt tình hình KN, TC ở một số xã chưa kịp thời. Việc tuyên truyền, vận động người khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức nên dễ phát sinh đơn thư vượt cấp. Trong khi đó có trường hợp mặc dù việc khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng pháp luật, nhưng người dân vẫn cố tình khiếu nại, kiến nghị kéo dài, vượt cấp. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND huyện xác định phải nỗ lực hơn nữa trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, hạn chế khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, không để kẻ xấu lợi dụng kích động gây rối. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và của các xã, thị trấn trong huyện.

Thời gian tới, Quế Võ tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KN, TC đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp... để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tăng cường vai trò hòa giải của các thôn, tổ dân phố và các xã, thị trấn trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm củng cố cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân từ huyện tới các xã, thị trấn, đảm bảo về số lượng và nâng cao trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Duy Cảnh