Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cuộc cách mạng mang lại nền độc lập, tự do cho dân tộc

19/08/2019 14:14 Số lượt xem: 195

Tháng 8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh, tiến hành thành công cuộc tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ đô hộ, áp bức và bóc lột rất tàn bạo của kẻ thù, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chiến thắng vang dội đó mang lại nền độc lập và tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Cuộc cách mạng là nhân tố vô cùng quan trọng làm tăng thêm sức mạnh để quân và dân ta đấu tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), có nền kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ ngày càng phát triển, sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu

Sống dưới ách đô hộ, áp bức, bóc lột tàn bạo kéo dài hàng trăm năm của kẻ thù khiến cho cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng khó khăn và thiếu thốn. Trước Cách mạng Tháng Tám, đất nước phải gánh chịu nhiều tổn thất và mất mát đau thương, nước nghèo, dân đói, xã hội lạc hậu, hơn 80% dân số mù chữ. Với truyền thống đoàn kết và yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và bất khuất, các tầng lớp nhân dân đã anh dũng vùng lên đấu tranh. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra, nhưng đều bị quân thù khủng bố đẫm máu. Mặc dù vậy, chúng vẫn không khuất phục được tinh thần và ý chí đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân anh dũng đứng lên đấu tranh. Mở đầu là Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930, sau đó là cao trào cách mạng những năm 1939-1945, mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân cả nước đã anh dũng vùng lên đấu tranh đánh đổ chế độ đô hộ, áp bức, bóc lột của bọn thực dân, phát xít và phong kiến, giành chính quyền trên cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu bước phát triển rất quan trọng của cách mạng nước ta và mở ra thời kỳ mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, để nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi. Ngày 2-9-1945, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”(1). Tuyên ngôn của quốc gia đã cho thấy rõ lòng yêu hòa bình, sự quý trọng độc lập và tự do của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Không để Việt Nam có hòa bình và độc lập, dân tộc được tự do, ấm no và hạnh phúc, kẻ thù đã mở cuộc tiến công xâm lược nước ta một lần nữa. Quyết không khuất phục trước dã tâm xâm lược và sức mạnh quân sự của quân thù, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(2), nhân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, với tinh thần và quyết tâm rất cao: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Có sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, quân và dân ta đã làm nên những chiến thắng vang dội, từ Chiến dịch Biên Giới năm 1950 đến trận quyết chiến Điện Biên Phủ năm 1954. Sau đó là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Nhân tố quan trọng, quyết định, tạo nên sức mạnh để quân và dân ta đánh thắng mọi kẻ thù, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ và Tổ quốc là vai trò lãnh đạo của Đảng cùng sức mạnh đấu tranh của toàn dân. 

Trong xây dựng đất nước vững bước đi lên CNXH, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã tiến hành rất thành công sự nghiệp đổi mới. Ta đã phát huy cao nhất sức mạnh trong nước với mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Trong quá trình đẩy mạnh quan hệ và hợp tác quốc tế, các cấp đã kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác và đấu tranh, càng làm tăng thêm sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, ta lại phá được thế bao vây cấm vận của đế quốc, xây dựng đất nước với kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tạo nên nền tảng vững chắc để ta công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”(3). Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững an ninh; kiên quyết và kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân ở thời kỳ mới./.

BBT
Nguồn: báo QĐND