Huyện ủy Quế Võ triển khai quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

09/10/2019 07:36 Số lượt xem: 201

Chiều ngày 2/10/2019, Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Hồng Phúc bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch của các cấp như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nội dung bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Thông qua dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Quế Võ, nhiệm kỳ 2020- 2025 của Ban thường vụ Huyện ủy. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  nội dung bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và triển khai các chỉ thị, bài viết của tổng bí thư, chủ tịch nước, kết luận của ban bí thư, kế hoạch của huyện ủy tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như thành lập ngay các tiểu ban phục vụ Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và các thành viên đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định sát với tình hình thực tế. Tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Văn Dương - Đài PT Quế Võ