Huyện Quế Võ có 93,6% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

29/11/2018 11:35 Số lượt xem: 490

Trong năm 2018, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Quế Võ tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra.

Qua bình xét đánh giá, năm 2018 toàn huyện đã có 37.592/40.812 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 92,11% tổng số hộ dân. 104/111 làng, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa (đạt 93,6%, năm 2017 đạt 90,9%). 106/142 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt công sở văn hóa.

Phong trào xây dựng Làng, khu phố văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn huyện Quế Võ (ảnh làng văn hóa Việt Vân xã Việt Thống)

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 27/CT-BCT, Nghị quyết 20 HĐND18, Nghị quyết 191 HĐND17 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về thực hiện nếp sống văn minh và hỗ trợ hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018 (theo số liệu tính từ 01/11/2017 đến 31/10/2018), toàn huyện có 1.341 đám cưới. Các đám cưới đều thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình, được tổ chức gọn nhẹ tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và đảm bảo những quy định trong quy ước của các thôn, làng.

Về việc tang đã có 291 đám thực hiện điện táng hỏa táng, (chiếm 39,11% tổng số đám tang trên địa bàn) được hỗ trợ kinh phí theo Nghị Quyết 191 của HĐND tỉnh Bắc Ninh; 382 đám thực hiện vòng hoa luân chuyển. Cơ bản các đám tang đều thực hiện nghiêm túc quy ước của địa phương, các hủ tục lạc hậu cơ bản đã được xóa bỏ./.

T.H