HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

18/02/2021 14:05 Số lượt xem: 102

(Ảnh minh họa)

Ngày 09/02/2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn Số 13 -HD/BTGHU, về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

*Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Khẳng định kết quả toàn diện và ấn tượng của Việt Nam năm 2020 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau: Ngay sau khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đưa ra các giải pháp trọng tâm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, như: Kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; kinh tế tăng trưởng dương (GDP đạt 2,91%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an ninh lương thực giữ vững, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng dưới 4%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 4,8%, thương mại điện tử phát triển mạnh… xã hội ổn định, đời sống Nhân dân được bảo đảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm. Việt Nam được thế giới đánh giá là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới; kịp thời cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với tình hình mới, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với Nhân dân, doanh nghiệp trong đó Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là xử lý nghiêm minh tội phạm về tham nhũng được dư luận Nhân dân đánh giá cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được thực hiện tốt, Việt Nam phát huy được vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tăng cường đối ngoại với các nước trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh, khẳng định vị thế, ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam.

Nêu bật được việc triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của tỉnh “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”: Chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra; tổ chức thành công 576 Đại hội Đảng cấp cơ sở, 11 Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 35/5/2019 của Bộ Chính trị. Đề án bảo vệ môi trường được tập trung và có sự cố gắng đạt kết quả bước đầu, góp phần đảm bảo công tác môi trường trên địa bàn. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng Bắc Ninh vẫn có những điểm sáng tích cực: Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 1,36%, quy mô GRDP đứng thứ 8 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người gấp 2,1 lần bình quan chung cả nước; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,1% so với cùng kỳ 2019; 94/94 xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,19% so với 2019; xuất khẩu hàng hóa tăng 14,3%, nhập khẩu tăng 18,1%; thu ngân sách đạt trên 30.500 tỷ đồng, vượt 4,2% dự toán; sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, khoa học công nghệ…., công tác xây đảng, chính quyền , Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Làm rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đó là:

Nền kinh tế trong nước bị tác động từ dịch bệnh Covid - 19, giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế, một số công trình trọng điểm quốc gia còn chậm tiến độ, cơ cấu lại nền kinh tế chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn Nhà nước còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Việc sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt. Tình hình an ninh, trật tự xã hội của một số địa phương còn diễn biến phức tạp. Ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ còn bị động. Tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến khó lường, tiềm ẩn những nguy cơ suy giảm về kinh tế, việc làm trên toàn cầu từ dịch bệnh Covid -19; xu hướng bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn, nền kinh tế lớn diễn ra phức tạp, đối mặt với những thách thức mới và bất bình đẳng.

Trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, như: tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch; tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án còn chậm; công tác quy hoạch; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, điều hành ngân sách nhà nước còn một số tồn tại, bất cập; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số công trình dự án quan trọng còn nhiều khó khăn; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) giảm cả về điểm số và thứ hạng (từ vị trí thứ 10 xuống vị trí thứ 50/63 tỉnh, thành phố)…

- Tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 thể hiện trong Kết luận 77 - KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid -19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận 91 - KL/TW ngày 22/10/2020 của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khóa XII về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021”; Nghị quyết 124/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội, được cụ thể hóa thành 11 nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ. 

Nêu bật chủ đề năm 2021 của tỉnh: “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương; Tập trung phòng chống dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực.

 Nêu bật được việc triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của huyện: “Quế Võ Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đẩy nhanh phát triển đô thị, xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã”. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... đã ảnh hưởng trực tiếp tới lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của các ngành, địa phương. Song, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2025 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 đề ra; tổ chức thành công 47 Đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch của tỉnh, của huyện, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 35/5/2019 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2020, các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện đều được ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. HĐND, UBND huyện có nhiều đổi mới trong cách thức điều hành; chất lượng, hiệu quả hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, được HĐND, UBND tỉnh đánh giá trong sạch vững mạnh...

Về kinh tế: Tổng sản phẩm GRDP năm 2020 đạt 10.067,2 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019. GRDP bình quân đạt 2.750 USD/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 58,8%; khu vực dịch vụ chiếm 33,1%; khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 8,1%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 591,445 tỷ đồng, bằng 101,6% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách huyện đạt 1.277,942 tỷ đồng, bằng 143,7% kế hoạch.

Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường được quan tâm. Đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) được cấp trên công nhận là đô thị loại IV vào tháng 7/2020.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, y tế - dân số, hoạt động văn hóa - thể thao đạt nhiều kết quả. Công tác nội chính, cải cách tư pháp; công tác tổ chức xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Làm rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục và khó khăn, thách thức trong thời gian tới đó là:

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở chưa thực sự được nâng cao, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề còn ít và đơn giản, chưa bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phát triển đảng ở nông thôn còn hạn chế. 

Công tác kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, xử lý các vi phạm còn chưa triệt để. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án quan trọng; tổ chức triển khai các dự án đấu giá đất và giao đất dân cư dịch vụ cho người dân còn chậm tiến độ. Việc lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, tự chuyển mục đích sử dụng đất ở một số đơn vị vẫn xảy ra nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Hiệu quả công tác tiếp dân, chất lượng giải quyết đơn thư ở một số địa phương còn chưa cao. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…

Nêu bật chủ đề năm 2021 của huyện là:“Quế Võ đoàn kết - đổi mới - sáng tạo; Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

*Tập trung tuyên truyền các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như:

Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết đạt trên 95%.

Phấn đấu năm 2021 có trên 80% số tổ chức cơ sở đảng thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 100 đảng viên trở lên; trên 90% tổ chức Hội và đoàn thể cơ sở vững mạnh, không có đơn vị yếu.

Năm 2021,  các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ huyện là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội

Tổng sản phẩm kinh tế GRDP (GSS 2010) tăng 7% -7,5% so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản: 7,6%; Khu vực công nghiệp - xây dựng: 59,8%; Khu vực dịch vụ: 32,7%. GRDP bình quân/người/năm đạt > 2.900 USD/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng trên địa bàn huyện đạt 4.400 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1ha canh tác (GHH) đạt 134 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 778 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.026 tỷ đồng.

Mỗi xã xây dựng tăng 01 - 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Huyện xây dựng 02 xã (xã Mộ Đạo và xã Phượng Mao) nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với chương trình xây dựng xã thành phường và chương trình phát triển đô thị.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 25% - 30%. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý 90%. Tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn đạt > 10%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước máy, dân số nông thôn được sử dụng nước máy và nước sạch đạt 100%.

Tỷ lệ hộ nghèo xuống < 1,32% (theo chuẩn hiện hành). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 74%; Giải quyết việc làm mới: 3.100 - 3.300 lao động; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 97%. Tỷ lệ > 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; Tỷ lệ 85% làng, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 80%; Tỷ lệ đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt > 43%.

Tiếp tục giữ vững trên 80% chính quyền cơ sở, các cơ quan Nhà nước thuộc huyện vững mạnh, không có đơn vị yếu, kém. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh thuộc thẩm quyền. Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt trên 70%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phấn đấu xếp thứ hạng về mức độ hài lòng của người dân: Đối với Trung tâm Hành chính công cấp huyện: xếp thứ hạng 3-4/8 huyện, thị xã, thành phố; Đối với dịch vụ công cấp xã, phường, thị trấn: xếp thứ hạng 4-5/8 huyện, thị xã, thành phố; Đối với dịch vụ Y tế công: xếp thứ hạng 3/8 huyện, thị xã, thành phố; Đối với dịch vụ Giáo dục công: xếp thứ hạng 5/8 huyện, thị xã, thành phố. Phấn đấu xếp thứ hạng 4-5/8 huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.

*Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội

Tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bám sát tình hình thực tiễn và ban hành, chỉ đạo thông qua các kết luận, như: Kết luận số 70-KL/TW, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”; Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”… 

Tuyên truyền các nghị quyết, bộ luật mới của Quốc hội ban hành và các bộ luật đến thời điểm thực hiện; tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 9, lần thứ 10 của Quốc hội khóa 14, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 128/2020/QH14, ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 129/2020/QH14, ngày 13/11/2020 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Nghị quyết số 105/2020/QH14, ngày 9/6/2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, chính sách mới của Chính phủ: Tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ - CP, ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; Nghị quyết số 161/NQ-CP, ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

 Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội XIII của Đảng, nhất là những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để tạo bứt phá phát triển nhanh và bền vững đất nước trong những năm tới. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, như:  giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm; tập trung thông tin cảnh báo về an toàn giao thông, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, nạn cờ bạc, mê tín dị đoan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Bên cạnh đó các cấp, các ngành cần chú trọng tuyên truyền về: Công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế -xã hội;

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện lớn của đất nước ở các cấp, các ngành và địa phương, đặc biệt Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; coi trọng tuyên truyền, cổ vũ  những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vượt khó để vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa tích cực, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam./.

Duy Tú