Hướng dẫn Công tác Văn hóa - Văn nghệ năm 2021

18/02/2021 14:10 Số lượt xem: 130

(Ảnh minh họa)

Ngày  09/02/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn Số 14 -HD/BTGHU về việc Hướng dẫn, triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 với những nội dung sau:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ. Trước mắt, cần tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Việt Nam. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhất là các hoạt động quan trọng được xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về công tác văn hóa - văn nghệ: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp thục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/2/2015  của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Kết luận số 130- KL/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 36a -CT/TU ngày 09/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua”; Kết luận số 531- KL/TU ngày 8/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 36a-CT/TU ngày 09/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”...

Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động, đảm bảo chất lượng, phong phú, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của Nhân dân.

- Có kế hoạch cụ thể cho việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, trước hết là các gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân tại các khu công nghiệp…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón xuân.

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm, lợi dụng Tết để sản xuất, tuyên truyền các sản phẩm văn hóa, phi thẩm mỹ, gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị

- Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong năm 2021 bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921- 08/8/2021)…

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau (tổ chức các chương trình nghệ thuật, truyền hình trực tiếp, phát hành các ấn phẩm, phim tài liệu…). Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ nhằm tuyên truyền, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Các hoạt động văn hóa trong Lễ hội.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về công tác quản lý lễ hội trong năm 2021: Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 05- CT/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; Thông báo Kết luận số 20/TB-UBND, ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 202/UBND-YT ngày 04/02/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ về việc thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

Công tác giao ban, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành giao ban định kỳ về công tác văn hóa, văn nghệ. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở. Mỗi kỳ giao ban nên chọn các chủ đề được giám sát, các vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm trên địa bàn để kịp thời rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Sau mỗi kỳ giao ban, đề nghị gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong năm 2021, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật”./.

Duy Tú